Lvska

34 teksty – auto­rem jest Lvska.

Przy­jem­ność z leżenia nie da te­go szczęścia co siła by móc wstać... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 stycznia 2010, 07:42

Bo ko­bieta nig­dy nie wie, czy wo­li na­pawać swoim wi­dokiem rzeszę mężczyzn czy uszczęśli­wiać is­tnieniem jednego... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 27 grudnia 2009, 06:01

To nie miłość kiedy nag­le po pi­jaku so­bie o to­bie przy­pom­ni, ale gdy pod wpływem wciąż nie może cię zapomnieć... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 grudnia 2009, 00:38

Już nic z te­go nie ro­zumiała. Wy­dawało jej się na­wet, że tra­ci zmysły, bo jak je­den człowiek mógł postępo­wać tak skraj­nie? Nie wie­działa już, który brat Kos­my był tym praw­dzi­wym, tym które­go pokochała...
Próbo­wała to tłumaczyć na wiele spo­sobów. Zaw­sze jed­nak dochodziła do tych sa­mych wniosków...
I fi­zycznie on był je­den z psychiką dwóch, i ducho­wo było ich dwóch w ciele jednego. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 grudnia 2009, 21:30

Tyl­ko miłość pot­ra­fiła spra­wić, że mój zdro­wy rozsądek zachorował... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 grudnia 2009, 21:47

Pomóż mi od­na­leźć drogę. Sa­ma nie po­radzę sobie... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 grudnia 2009, 18:34

Wie­czne pas­mo niepowodzeń
Ty­le błędnie wyb­ra­nych dróg
I już na­wet naj­drob­niej­sza rzecz nie cie­szy jak dawniej...
Więc przes­tań krzyczeć, bo po co?
I tak nikt nie słyszy... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 grudnia 2009, 22:00

Po­zor­ne szczęście kiedy na zewnątrz się śmiejesz, a w środ­ku za­nosisz się od łez. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 grudnia 2009, 22:36

Zabłądziłam nie raz… Te­raz boję się czy idę właściwą drogą… 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 listopada 2009, 22:49

Kiedyś aby dos­tać się do du­py trze­ba było od­garnąć maj­tki. Te­raz aby dos­tać się do maj­tek trze­ba od­garnąć dupę. 

myśl
Lvska

Cytaty, które tak bardzo pasują do mojego życia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lvska

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Aktywność